Az Amund Áfium ellen való ORVOSSÁG

Avagy: Az Amundnak Dzsaddal való Békétlensége ellen ANTIDOTUM

 

Zrínyi Miklós végre megjelenik kártyában!?

No nem kell megijedni, nem ezt lesz az a kiegészítő, ahol a magyar történelem nagy alakjai belopóznak a paklinkba, de képzeljünk el azt a helyzetet, amikor a Déli Városállamok városaiba csak úgy áramlanak a dzsad menekültek (semmi politikai áthallás! kampánycsend van!), akik tán az amundok első hírére kapták a sátorfájukat és azóta csak zavaros híresztelések kereszt tüzében élnek egy ismeretlen államban és a helyi lakosság nem épp örvend nekik. Fegyvert ragadjanak és térjenek vissza harcolni hazájukért vagy várjanak türelemmel?

Ekkor lép színre a mi Zrínyik, aki korokat és tereket átszelő szellemével most egy dörgedelmes dzsad prédikátor lelkében szítja fel a hazafiság lángját. Canas (Preguilon) főterén egy hordó tetejéről tekint le meggyötört népére kik sátraikban kuporognak várva az életet jelentő reményt felcsillanni a horizonton.

“… Dzsad testvéreim! Egy ország sem fog csupán jóindulatból segédkezet nyújtani!
Ha mégis kapnánk idegen segítséget, akkor az azzal járna, hogy az irányítás már nem a dzsadok kezében lenne.
Tettekre van szükség, a hódítók elleni harcra. A belviszályok helyett összefogásra!

Tétlenségünk nagy hiba: példa erre, hogy az amundok bevették Abu Baldeket, Al Hamedet, felprédálták Abadanát.
Az engedelmességnek és a türelemnek semmi értelme az amund fenevaddal szemben, a hősiességnek viszont annál inkább.
Jelszavunk: Jobb meghalni oroszlánként, mint élni szamárként!

De mi dolog ez, dzsadok, hogy nem csak az őrállótok jelenségét hallván, hanem magatok szemével a veszedelmet látjátok, s mégis fel nem serkentek mély álmotokbul?

Boldog Doldzsah, hiszen nagy önmegvetés ez; s mi vagyunk a dzsadok? Mi dzsadok? De bár azoknak ne mondjuk magunkat!
Ha El Hamedet vissza nem vesszük, ha Abadanát elvesztjük, ne is hadakozzunk bár azután, hanem avagy most avagy sohasem; fussunk ki az Ibarábul, ha eztet resteljük.
Úgy hallom az Északi Városállamokban elég puszta ország vagyon; kérjünk az egyik királytul egy tartományt, csináljunk egy koloniát, legyünk polgárrá!”

 

Kemény szavak, keserű szájíz és düh! KELL EGY HŐS!

Keith Alanson-Norman Fellings: Ibara arany napja
P.sz. 3692; Sogron kvartjának második havától

” Olvassátok hát Habib, a Városvívó históriáját; Habibét, amundok végzetéét, ki vitéz volt, bölcs és mértékletes, kinek lábai elé fejedelmeknek szánt rabnők omlottak tiszta jószántukból.

Nemes házból származott Habib al-Fulani, egyetlen szerelme pedig az érintetlen sivatag volt, hol Galradzsától áldott lelkének sólyma szabadon szárnyalhatott.
Habib al-Fulani élete és cselekedetei,
I. könyv, előbeszéd”

5 MP Habib al-Fulani
El Sobira-i dzsad. El Tenadiya és Al-Berbat sejkje, Galradzsa-hívő
HARCOS/SZERENCSEVADÁSZ Harcos/Tolvaj
3.szintű Káosz jellem
Ékesszólás, Lovaglás, Taktika
F:8 A:7 M:7

“És özönlött Taba el-Ibara népe a nagy Habib al-Fulani zászlaja alá. Messze földről érkeztek a válogatott harcosok és a nagy hatalmú varázstudók, kik meghajtották derekukat, és tekintetüket a sivatag homokjára szegezték, hogy el ne vakítsa szemüket a nagy Habib arcának fénye.

Jelenbe kerülésekor játékosa kikereshet egy Al-Fulani cselvetését Jövőjéből.

Mind készen álltak, hogy vezéri pálcájának egyetlen intésére vérüket áldozzák Amhe-Ramun nyája, a Vashold szörnynépe ellen.
Habib al-Fulani élete és cselekedetei,
II. könyv, VIII. fejezet”

“Midőn Habib mérhetetlen serege elérte Al Manszur falait, látták vala, hogy az ostromló sereg száma oly nagy, mint homokszemeké a sivatagban, ám bátorságot merítettek az eltökélt Habib példájából, így nem lankadt karjuk ereje, mialatt szétszórták az amundokat, akár a távoli Sheral bérceiről alázúduló hóförgeteg a gyengécske bokrokat.

[1egyszeri képesség] Az ellenfél megcéloz legfeljebb 3 kalandozót a Sorában. Ezután irányítója ingyenes ostrom manővert kezdeményez, melyben csak dzsad/dzsenn kalandozókat választhat csapatába. Az ellenfél köteles akadályozni a megcélzott kalandozókkal. Más kalandozó nem választható az akadályozó csapatba.

Al Manszur védői pedig lelkük mélyéig hatoló hálával fogadták a nagy Habib seregét, hiszen mind tudták, hogy velük nem veszíthetnek.
Habib al-Fulani élete és cselekedetei,
III. könyv, III. fejezet”

Jó jó Petykó, Habib megy az 1 MP-s sivatagi ostrom kihívásos jelleggel, de mit kapok mikor Jelenbe kerül a Sivatag Oroszlánja?

0 Mp Al-Fulani cselvetése
ID: pillanat AT: Cselezés F: harc S: –
Nincs kasztmegkötés
Játékosa leidézhet egy kalandozót, ami tetszőleges pozícióban a csapatába kerül a Sor helyett.

Ja hogy így! Fix cselezés a kézben, Habib a homokdűne tetején várja a harc fordulatait és ha kell bedob valakit (mondjuk Szemfényvesztő barátját Erionból) a csatasorba.

 

No de az éremnek két oldala van! Minden sikeres férfi mögött áll egy…

Sajnálom urak, de nem Laylath erotikával túlfűtött képe következik, hanem egy férfié és ebből már nem jövök ki jól, úgyhogy tekintsünk a históriák hátterébe. Mi is történt valójában Al Manszur tömzsi és dísztelen öregtornyában, mikor a győztes Habib felkereste a várkapitányt:

“- Nagyszerű. Tehát a krániak felszabadítanak bennünket. Ugyanolyan banda, mint a shadoniak, és nehéz eldöntenem, hogy jobbak-e bármivel, mint az amundok.
Remélem, először Hamedből takarítják el a holdszeműeket a Fű nagyobb dicsőségére, az én hazám épp eleget látott a Fekete Ország fattyaiból.
Hadd bánjanak el az ő emírjükkel is úgy, ahogy a mienkkel – na nem mintha nem szolgált volna rá.
De remélem, azt a vérbajos Haszrát körülmetélik előbb. Kalapáccsal.
– Kalapáccsal? – szólalt meg színtelen hangon az írnok.
– Azzal. Le is jegyezheted!
– Á, szükségtelen. Megjegyzem. Kapitány, most távozz! – intett, és elvigyorodott. Nyugtalanító vigyor volt.
A kapitány meghajolt felé, majd kihátrált.
– Nem! Na ne. Ez nem lehet! Fordulj oldalra! – mondtam … majd addig keresgéltem, amíg végül találtam egy hamedi aranyat.
A levegőbe emeltem és összemértem a rajta látható vésetet a korai ráncok szabdalta képű írnokéval, aki közben engedelmesen elfordította a fejét. Láthatóan kitűnően szórakozott.


– Nem hittem volna, hogy élőben is ekkora orrod van. De sebaj. – mondtam, és lassan a handzsárom markolatára tettem a kezem. – Nagy hibát követtél el: egyetlen testőröd sincs itt.
– Való igaz – felelte, és kényelmesen elhelyezkedett az íróasztal mögött. – Megölnél? Még akkor is, ha tudod, hogy én vagyok az egyetlen, aki miatt ez az erőd még áll?
A külhoniak miattam jönnek majd ide. Lehet, hogy kalandozók is akadnak majd közöttük… de ölj csak meg, és talán az egész Ibara sírját megásod!
A fogamat csikorgattam, mert tudtam, hogy igazat beszél az átkozott.
– Legyen hát, emír. Békejobbot nyújtok neked: egyesítsük erőinket az amundok ellen!
Érdeklődve és enyhe undorral nézett rám, mint ahogy én szoktam a tevémen élősködő vérszívókra.
– Nem. Nem egyesítjük erőinket. Te szolgálsz engem, az embereid úgyszintén. Cserébe naggyá teszlek, és gondoskodom róla, hogy ha megynyerjük a háborút, engedelmes is maradj.”

Széljegyzet:
Amikor a sobirai Jaszef Bahlit af-Halzabi emírt megölte egy kráni (P.sz. 3691), Rahim uralkodó nélküli haramiaállammá nyilvánította Sobirát és minden polgár vagyonát befagyasztotta a hamedi bankokban. Habibunk konkrétan 5000 aranyat vesztett… Érthető hát a neheztelése.

 

KELL EGY SZÖVETSÉGES!

Uma-Ahnat (Égi Ravaszságú)
Dzsad, a Róka, El hamed emírje, a turbános ellenállás vezére
Feltétel: Amund az ellenfél Sorában/dzsad kalandozó irányítása/Politika III
SZP: 5
IGAZ NÉV: Rahim el-Haszra

Más néven az Északbarát (Kalit ab Bhia), El Hamed vezírjeként (hadvezér) többször mentette meg a várost és 3692-től annak emírje is lett. Ne feledjük, hogy egész jó eszközei vannak az utánpótlás biztosítására, ami kulcs egy háborúban, sőt dupla nyereség ha az ellenféltől vesszük el:

[szövetségpontegyszeri képesség] Irányítója átad ellenfelének 1 MP-t. Célpont felszerelés Rahim el-Haszra irányítójának raktárába kerül. Célpontja nem lehet ereklye.

Már csak az erőforrásokat kell maximalizálni és nyertünk is! Aztán nem elszórni a kaszinóban!

[1 MPegyszeri képesség] Irányítója kap 2 Aranyat.

Az iménti jelenet azért így mégse kerülhet bele a Sivatag Hurrikánjának cselekedetei közé! Egy hős igenis legyen makulátlan:

“Elámult vala ekkor Rahim el-Haszra, az égi ravaszságú, és maga siet a nagy Habib al-Fulani fogadására, homlokát nemes olajokkal kené meg, és legott hadvezérévé tevé, és ím, az ő nagylelkűségében neki ajándékozá Sobira, Hamed és a holt sejkek és emírek birtokából elorzott földeket.

Habib al-Fulani élete és cselekedetei,
IV. könyv, IV. fejezet”

Azért Rókánk híres tetteit se feledjük, ő se restellt harcba szállni, még a fél szeme világát is otthagyta a csatatéren:
3695: Sahrah al-Mosatah erődjébe szorul, ordaniak mentik fel, majd visszavonulásra kényszerülnek
3697: végére visszafoglalja El Hamedet, de beszorul a falak közé
3700: ordaniak szabadítják fel
3703: felszabadítja Abu Baldeket, átkelni készül a folyón Abadana felé…

 

A végkimenetről, majd később. 🙂

 

 

 

 

 

Itt zárhatnám is soraimat, de szövetségesekből sosem elég…

3704-től a gházi törzsek és a fayumák beállnak Rahim zászlaja alá, mert felszabadultak az asztrális béklyó alól, úgyhogy táboruk minket szolgál:

Fayuma tábor
FAL: 2
AKADÁLYOK: 2
[2állandó képességegyszeri képesség] A képesség aktivizálásának feltétele, hogy rejtett lap legyen, majd irányítója véglegesen nyílttá tegye. Semlegesít célpont akadálylapot.

 

Galradzsától áldott hétvégét nektek!

 

Kardtáncos