Végtelen történet

Végtelen történet

Vihar tombolt körülöttük. Homokkal terhes széllökések tépték-szaggatták ruháik, keresvén a bejutást a szövet alá, hogy még keservesebbé tegye minden lépésüket. Vállt vállnak vetve haladtak, támogatták egymást, s ösztöneiknek engedelmeskedve keresték a kiutat.

A tisztásra éveknek tűnő percek múltán találtak rá. A vihar középpontjában, akárha pengével hasították volna ki szívéből, nyíllövésnyi hosszan szélcsendes területre leltek. Felettük az ég kéken ragyogott, csendes, nyugodt lankákba rendeződött az aranyló homok, Themes pedigizzasztó hőséget küldött pillantásával reájuk.

Tekintetük az elébük táruló látványt vizslatta fürkészőn, a homokból kiemelkedő kőtömbök mögött megbúvó oszloperdőt.  Egyforma mozdulattal oldották meg hosszú emáméjukat.

Szó nem esett közöttük, rég megbeszélték már az idefelé vezető úton teendőjüket.

Ketten lusta nagyragadozó módján ereszkedtek alá a romok irányába, talpuk alig hagyott nyomot a talajon. A harmadik, tagbaszakadt férfi rá nem jellemző bizonytalansággal állt egyik lábáról a másikra. Pillantásával mesterét követte, majd ahogy a páros elérte az első kőtömböket, halk sóhajjal maga is utánuk indult.

Az oszlopok erdeje előtt megálltak. Még egyszer összepillantottak, egymásból merítvén erőt és elszántságot.

Belépvén a romok közé, az oszlopok között besurranó fénypászmákban ezernyi csillámló ékkő gyanánt por kavargott léptük nyomán. A templom-piramis bejárata hívogatón állt előttük, sötét négyszöge enyhet adó menedéket ígért a zeniten túljutó napkorong tüze elől.

Beljebb kerülvén hunyorogtak kicsit a látszat kedvéért… azután nyakukba szakadt a templom őrsége, tucatnyi bronz bőrű, holdkék szemű fenevad személyében. Nem lepődtek meg, hisz éles érzékeik elől nem bújhattak el ártó szándékukkal az Ősi Nép gyermekei. A harc rövid volt és véres, a Kékarcú gyermekei csuklógyakorlatnak bizonyultak csak a három betolakodó számára. A végén tucatnyi szempár meredt megtört fénnyel a mennyezeten megbúvó ankhe-thueethek felé. Amazok vakon bámultak vissza rájuk, az érkezőket elrejtette a Sobirában zsákmányolt talizmánok mágiája, akárcsak a falak mentén sorakozó kheb-thueethek elől.

– El kell pusztítanunk őket. – szólalt meg a lány, kinek bölcsőjét egykoron Gorvikban ringatták.

– Valóban hiba lenne érintetlenül hagyni a kapukat, csak baj származna belőle. – nyugtázta a férfi, kék szemeiben lassan elcsitult az iménti harc vihara.

Harmadik társuk fáklyát gyújtott, s míg ők rendre leverték a falakról a rajzolatokat és ledöntötték talapzatukról a szobrokat, némán figyelte a párost.

Tovább haladtukban, egyre beljebb nyomulván az épület belseje felé megannyi ronccsá silányított élő és démoni védelmező fémjelezte útjukat.

Mire a templom közepére értek, jócskán lenyugodott már a Nap, s a Vörös Hold is pályája végére járt.

– Nemsoká éjközép! – lehelte a nagydarab alig hallhatóan.

Mintha csak összebeszéltek volna, ketten a háromból egyszerre szabadultak meg porlepte fekete theubjuktól.

A lány, kinek buja szépsége a hurikét is megszégyenítette volna, kezébe vette ikerkardjait, s némán bólintott. Felkészült a harcra.

A férfin csak egy fekete pantalló és fegyveröve maradt. Balját előrenyújtva egy éjszín gömböt tartott benne. Fejet hajtott tisztelgésként, majd  akaratával formálta azt magára, mely végül egész testét és arcát is befedte. Kránnak számtalan titka van, s ezek közül az egyik legféltettebb a Lopakodó maga.

 

2 MP Birodalmi Lopakodó
A Kráni Birodalmi fejvadászok legendás mágikus vértezete
nincs megkötés
ID: Végleges AT: Varázstárgy F: Sor S: nincs
Ereklye, Páncél
Védőküszöb:10 SFÉ:1
Nevesített kráni fejvadászhoz Kézből ingyen csatolható.
[állandó képesség] Viselőjére nem hatnak a hatalomszavak.
[(harc előtt)] Az adott harcban viselője nem célozható akciólappal, és nem számít bele a csapatszintbe a következő cselekedetéig.
[2állandó képességegyszeri képesség] Akkor aktivizálható, ha viselőjén a sebzések száma eléri, vagy meghaladja alapszintjét. A Birodalmi Lopakodó a Múltba, viselője pedig irányítója Sorába kerül sérült helyzetben, és lekerül róla minden sebzés.

 

Két társa szeme láttára fakult ki a létből, vált láthatatlanná. Majd kint alábukott a Vörös Hold, s beköszöntött az éjközép. Ketten toppantak be a fáklyákkal megvilágított nyitott oltárterembe, s jöttükre minden szempár rájuk szegeződött. Megannyi holdkék szemű amund készült szertartásra odabent. Középen az oltár mellett iszonytató lény, ember testű, szörny fejű Amhe-démon morrantotta parancsait.

Mellette a Kékarcú Isten főpapja állt, jobbjában vértől iszamós meneth, baljával egy ifijú dzsad leány levágott fejét tartva.

– A főpap az enyém! – szólt Vierre, s a fajzat szemébe nézve egy gondolatot sugallt felé:

Harc, szenvedés, halál.

 

7 MP A Kobratáncos
Gorviki születésű pyarroni ügynöknő, ibarai amundvadász
HARCOS/Fejvadász
4.szintű Rend jellem pszi
Csapdakeresés II , Rejtőzés, Veszélyérzék
F:10 A:7 M:8
IGAZ NÉV – Vierre
MP-igénye 2-vel csökken, ha játékosa irányítja Messort.
[állandó képességharci képesség] Ha közelharci támadás akciólappal sebez, akkor éber helyzetbe fordul.
[állandó képességharci képesség] Az általa leidézett közelharci támadás akciólapok 1-gyel több szintet sebeznek amund kalandozókon.
[1egyszeri képesség] Harc manőverbe kezd. Ha sikeres, akkor irányítója kap 1 DP-t és célpont kalandozó elfordul. A képesség MP-igénye 1-gyel csökken, ha az ellenfél irányít amund kalandozót.

 

A hat-neb megértette a gondolatot, s ajkán farkasmosollyal viszonozta a szavakat.

Vierre ugrott, s vállán átfordulva érkezett a főpap elé. A két kobrakard lecsapott, célba véve az ellenfél lábait, de a meneth megálljt parancsolt nekik. Lábsöprése is sikertelen volt, így hátrálni kényszerült a zúgva lecsapó halál elől. Időre volt szüksége ahhoz, hogy a másik elfáradhasson, hisz volt már tapasztalata e téren. Mögötte az ifijú dzsad járta táncát Amhe-Ramun talpnyalóival, minden egyes fájdalom kiáltás újabb erőt öntött belé. A hat-neb nem értett valamit. Miért nem szaggatják ízekre a betolakodó emberállatokat túlvilági szövetségesei?

Amhe-Ramun teste előtt, ki eddig csak szemlélte az eseményeket, ekkor tűnt elő a semmiből egy fémbe öntött, fekete alak.

 

12 MP A Renegát
Egykori birodalmi fejvadász, ibarai amundvadász
HARCOS/Fejvadász
6.szintű Rend jellem pszi
Csapdakeresés II, Nyomolvasás, Rejtőzés
F:11 A:9 M:9
IGAZ NÉV – Messor
MOMENTUM, SZOLGA NYELV hatalomszó
állandó képesség Gorvikinak, kráninak és shadoninak minősül.
[állandó képesség] Ha sikeres sorelhagyó manőverben vesz részt, akkor célpont kalandozó a forduló végéig elveszíti összes képességét, és a Messor irányítója kap 1 DP-t.
[(harc előtt)] Az ellenfél kifizethet 2 MP-t. Ha nem teszi, akkor az adott harcban nem célozhatja Messort.
[egyszeri képesség] Irányítója Jövő paklijából kikeresheti Raszibot vagy Vierret.

 

Éjszín kardjának nyomán hosszú vágás nyílt az Amhe-démon testén. A felismerés azonnal megszületett! Hisz maga is része volt az isteni tudatnak, s emlékezett még balvégzetű hitsorsosára. A Krán nevű birodalom kinyújtotta csápját, s a paktum, mely megköttetettnek tűnt, álságos porhintés lett csupán. Míg figyelme elkalandozott, még ha csak oly csekély időre is, a testén sorra szaporodtak a kisebb-nagyobb vágások. A nehéz meneth utóbb mégsem bizonyult méltó ellenfélnek a párban forgatott fejvadászkardok ellen. Az oszlopnak dőlt, s fájdalomtól párás szemmel nézte végig, ahogy az ellenfele utolsó vágásra emeli kardjait. Maradék erejével megszüntette még az amulettek óvó kötését, de ekkor késő volt már. A por mohón itta be minden alantasa vérét, s fejetlen torzóként megpihent az Amhe-démon is.

Felkelt a Kék Hold. A belső szentélyben álltak mindhárman, köröttük megannyi vérmocskos amund hevert. A főpap görcsbe merevedett hullájának tekintete az eget látszik fürkészni, akárcsak az oltár előtt fekvő élettelen Amhe-démon. Amhe-Ramun akaratát egyikük sem közvetíthette többé hívei felé. Az oltárkő mellől a lány egyenesedett fel éppen, munkáját véve szemügyre, mit két nyelven is reámázolt ellenfelei vérével:

“Bocsáss meg! Eszemet az idő meg nem óvta, most fekete, fakó, mint könyv, múlt mélyiből.”

– Menj haza Raszib! – szólt a Messor a tagbaszakadt ifjú felé fordulva. – Menj, vezesd a Fekete Skorpiókat, és vadásszátok le a Sobirában lévő amundokat…

 

5 MP A Skorpió
A sobirai fekete skorpiók renegátja, dzsad, ibarai amundvadász
HARCOS/Fejvadász
3.szintű Halál jellem, pszi
Csapdakeresés II, Rejtőzés, Veszélyérzék
F:10 A:6 M:7
IGAZ NÉV – Raszib
MP-igénye 2-vel csökken, ha játékosa irányítja Messort.
[állandó képesség] Irányítójának amundvadász kalandozói sorelhagyás fázisban nem célozhatóak.
[1egyszeri képesség] Harc manőverbe kezd. Ha sikeres, akkor célpont
pihenő helyzetben lévő amundvadász kalandozó éber helyzetbe fordul.

 

… A kép megremeg, s Izra gyönyörű arcán apró fintor fut át. Az emlékkísértő mágikus ereje elenyészett, így nem láthatja, merre, hová távozott a Renegát. De van valaki el Sobirában, aki tudja, és ő meg fogja találni!

 

7 MP Izra
Kráni, a Birodalmi Fejvadászklán mortele, ranagolita nő
HARCOS/Fejvadász
4. szintű Halál jellem pszi
Lesvetés, Orvtámadás II, Rejtőzés
F:9 A:9 M:8
SZOLGA NYELV hatalomszó
[állandó képesség] Nem áldozható fel.
[állandó képességharci képesség] Támadóküszöbe annyival nő, ahány tagból áll az ellenséges csapat.
[állandó képességharci képesség] Általa leidézett támadás akciólapokkal célozhat védett kalandozót is.
[egyszeri képesség] Az ellenfél Sorába kerül. A következő forduló elején visszakerül tulajdonosának Sorába, és az ellenfél kalandozói sérült helyzetbe fordulnak.

 

Oni